AUTORIZACIÓN

Para esta categoría é necesario, ademais do deseño, enviar unha autorización asinada e unha copia do DNI do pai / nai ou representante legal do concursante.